Obec Hýsly

První písemná zmínka o panství dolní Moštěnice, kam Hýsly patřily je z roku 1353, kdy Lutold z Moštěnice prodal dvůr a tři dvorce Janu z Blišic a Gertrudě z Chválkovic. Další zmínka o Moštěnské tvrzi je z roku 1450.

Jméno Johanka se objevuje v podobě majitelky panství v roce 1634, kdy Anna Johanka provdaná Kratzerová z Schonsbergu intabulovala roku 1634 statek Juliovi Bracciolini.

Baroni Petřvaldští nechali přestavět původně renesanční tvrz na barokní zámek v roce 1719.

Roku 1854 získává statek hrabě Otto Wilhelm z Reichenbachu – Lessonitz a až do roku 1917, kdy jej kupuje Kelčanská cukrovarnická akciová společnost, má stejné majitele jako bzenecké panství.


20. století

V roce 1925 byly některé pozemky náležející dvoru Moštěnice parcelovány, obci Hýsly připadlo 32 ha a 88 arů a to ze Žadovska (Hora), Křakova, Johanky a Stonek.

V roce 1948 byl velkostatek převeden na státní statek. V lednu 1949 hořel zámek Dolní Moštěnice s byty zaměstnanců státního statku.

19. a 20.5. 1952 uhodily silné mrazy, které zničily 100% úrody révy vinné, kukuřici i brambory.

Při jarním tání roku 1957 se propadla V Moštěnici u Preshausu naproti sklepa u křižovatky část silnice s břehem a objevil se otvor, který byl kdysi zřejmě krouženou ručně dlabanou chodbou, pro nebezpečí propadu byl však zasypán.

Pod Josefínským dvorem na jižní stráni měl statek vinohrad se školkou podnožek. Výnos z prodeje sazenic a hroznů hradil schodky v nákupu krmiv pro chov prasat.

V roce 1976 dosáhla vinice průměrného výnosu 91,19 q z ha. Započalo se s výsadbou nové vinice na pravé straně silnice k Josefínskému dvoru. Viniční školka měla plán 45.000 sazenic a vyprodukovalo se 37500 sazenic I. třídy a 10200 sazenic II. třídy. V roce 1979 byla vysazena odrůda Muller Thurgau na 1,8 ha a Irsai Oliver na 1,5 ha.

V roce 1980 bylo 46 ha vinic, v roce 1983 53,62 ha vinic. V roce 1984 v důsledku mrazů byl roční výnos z vinic jen 2,98 q z ha. V roce 1986 byly vinice na ploše 70 ha, zatravnění vinic bylo provedeno v roce 1987. V roce 1988 byl zakoupen pro sklizeň nový italský kombajn zn. Stima a sklidil denně 3 ha vinic, nahradil práci 60 lidí - celkově se sklidilo 2463 q, ručně z toho 1019 q. 55,14 q z ha bylo sklizeno v roce 1990 a po sklizni bylo zlikvidováno 10 ha vinic u potoka v mrazové kotlině.


Josefínský dvůr

Byl založen v roce 1827 za feudála rytíře Rudolfa z Lowenfeldu, tehdejšího pána Moštěnice. Když se mladý šlechtic oženil, nemohla se jeho manželka snésti se starou paní. Proto byl vystavěn dvorec asi 2,5 km od Moštěnice, kde paní Josefína bydlela až do své smrti. Ve dvoře byly chovány ovce, ovčákem byl Karel houšť z Labut, který byl znám svou velkou postavou a silou, neboť zvedl ovci v zubech ze země.


Socha Jana Nepomuckého

Je to socha s letopočtem 1706 a erbem dosud neznámého pána, lípy u ní byly zasazeny v roce 1968. Je to nejstarší socha Jana Nepomuckého na Moravě a čtvrtá nejstarší v ČR. Podle pověsti byla v roce 1695 taková povodeň, že sahala až po základní kámen sochy. Proto nechali Moštěnští páni postavit tuto sochu na památku této tragédie. Zajímavostí je, že sv. Ján nemá upřen pohled ani na zámek v Moštěnici, ani na farní kostel Ježov, ale na obec Hýsly, což může značit mnohé.

V roce 1996 nechalo zastupitelstvo obce Hýsly sochu, která již byla značně zchátralá, opravit. Na svátek sv. Prokopa, patrona obce Hýsly, dne 30. června se zde pravidelně koná bohoslužba pod otevřeným nebem s účastí kolem 500 věřících.


Jasan ztepilý

Velmi starý strom v zámecké zahradě. V jeho kořenech se našla mince z roku 1648, lze se ale domnívat, že je mnohem starší. Strom totiž roste na třímetrovém kořenovém balu a takové stromy se údajně sadily při významných cestách – ve 12. století tudy vedla cesta z Pustiměře na Veligrad.


Vinice

Panské neboli dominikální vinice jsou pro Dolní Moštěnici doloženy již od roku 1579. Hýselští poddaní užívali od roku 1773 ve starých moštěnských vinohradech šopronských 36 achtelů vinohradu. Vlastníci byly povinni podle příslušné kupní smlouvy odvádět do panského důchodu z každého achtelu 24 krejcarů stálé činže, sklepnímu panskému úřadu od roku 1777 z vinné sklizně každý desátý máz jako vinný desátek. Omezení robotních povinností v důsledku robotního patentu mělo vážný vliv na výnosnost panských vinic – bylo nutno najímat síly. Kromě moštěnské vrchnosti měl v katastrálním úřadu území Hýsly roku 1670 vinice milotický hrabě Serrenyi 11 achtelů a pan Horecký z Koryčan 8 achtelů. Roku 1799 byly v Dolní Moštěnici ještě 3 lisovny se 12 vinnými lisy.